Handelsbetingelser

 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser  

1.       Anvendelse

 • Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser gælder for alle aftaler KaffeManden.Com, CVR-num­mer 14508708 salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser.
 1. Aftalegrundlag
  • Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden
  • Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
  • Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.
  • Er der tale om costumized produkter, kan ordrer IKKE annulleres. 

  • Er salget B2B er der ingen fortrydelsesret – evt. fortrydelse er kun gældende for B2C / forbrugerkøb.

3.       Produkter, reservedele og ydelser

 • Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til Caféer mv. og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftale-grundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde virksomheden, i det omfang virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4.       Pris og betaling

 • Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor virksomheden bekræfter kundens ordre/kunden har accepteret et tilbud, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 • Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest ordre-
  afgivelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
 1. Forsinket betaling
  • Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som virksomheden er uden ansvar for, har virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
  • Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra virksomheden, har virksom-heden ud over rente efter pkt. 1 ret til at: ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.       Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

 • Tilbud. Virksomhedens tilbud er typisk gældende i 8 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for virksomheden, medmindre virksomheden meddeler kunden andet.
 • Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til virksomheden skriftligt eller acceptere et af virksomheden fremsendt tilbud. 
 • Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde virksomheden.
 • Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden virksomhedens skriftlige accept.
 • Uoverensstemmende vilkår. Hvis virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at

acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 8 dage arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.       Levering

 • Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele på den af kunden anviste adresse/fortorvskant. Virksomheden er ikke forpligtiget til at bære varerne ind eller installere emnerne eller bortskaffe gammelt.
 • Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af virksomhedens ordre/faktura. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
 • Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks og inden 5 hverdage meddeles skriftligt til virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8.       Forsinket levering

 • Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9.       Garanti

 • Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse.
 • Undtagelser. Virksomhedens garanti omfat­ter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: almindelig slitage, opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.
 • Meddelelse. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.
 • Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af en evt. garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller hvis manglen er omfattet af garanti.
 • Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af en evt. garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: udskifte eller reparere defekte dele, eller sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.
 • Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 21 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10.    Ansvar

 • Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af disse bestemmelser.
 • Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
 • Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i disse bestemmelser kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
 • Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 • Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usæd-vanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.    Immaterielle rettigheder

 • Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.
 • Krænkelse. Hvis leverede produkter eller reservedele krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter eller reservedele, ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere krænker, erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke krænker, eller tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 50% pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, reservede­les eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

12.    Fortrolighed

 • Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksom-hedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
 • Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 1. Kunden skal omgås og opbevare oplys-ningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
 • Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbe-grænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
 1. Behandling af personhenførbare oplysninger
  • Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling, kommunikation med Kunden
  • Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).
  • Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

KaffeManden.Com

Kristtjørnevej 11
7000  Fredericia

4075 1400